Artikel 1. Wettelijke bepalingen
Dit privacybeleid is van toepassing op de onderneming VZW Dienstencentrum Roosdaal (De Poetsmolen), Gasthuisstraat 100, 1760 Roosdaal, VBR België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen België onder het nummer 0455.222.384, hierna De Poetsmolen genoemd. Gelieve in geval van enige problematiek volgende persoon te contacteren: RENDERS Staf – [email protected] of 0485 / 82 21 65.
Dit privacybeleid is een overeenkomst tussen u (de bezoeker/klant) en De Poetsmolen en zijn van toepassing op al haar klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de De Poetsmolen-website(s).

Offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die aan de basis liggen van een wederzijdse verbintenis tussen De Poetsmolen en de klant mogen in geen geval gedeeld worden met derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Poetsmolen.

 

Artikel 2. Totstandkoming, wijzigingen en aanvullingen van overeenkomst
Bestellingen die in naam van de klant worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door de klant en zijn bindend. De Poetsmolen heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling en/of opdracht, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. een vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van de klant weigeren.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen en/of diensten. Bestellingen die in naam van de klant worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door de klant en zijn bindend.

Uitingen van De Poetsmolen, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de website www.depoetsmolen.be of andere informatiekanalen, met betrekking tot goederen en/of diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van De Poetsmolen van de bestelling van de klant, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door De Poetsmolen. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per sms) of, indien is overeengekomen, schriftelijk (per brief) plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

 

Artikel 3. Accepteren van onze voorwaarden
Door een bezoek aan de website www.depoetsmolen.be, het bekijken, openen of anderszins gebruik maken van één of meerdere diensten of informatie gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend bij De Poetsmolen, erkent u uitdrukkelijk precontractueel in kennis te zijn gesteld met onze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Als u niet wilt worden gebonden aan onze voorwaarden is uw enige optie www.depoetsmolen.be niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten aangeboden door De Poetsmolen, tenzij schriftelijk overeengekomen.

U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en De Poetsmolen vastleggen.

 

Artikel 4. Communicatie
Iedere communicatie tussen De Poetsmolen en de klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door De Poetsmolen opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

De klant zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan De Poetsmolen in een gebruikelijk formaat. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyright, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal.

De klant zal De Poetsmolen onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ondernemingsnummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

 

Artikel 5. Niet-aansprakelijkheidsverklaring De Poetsmolen
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van *.depoetsmolen.be geheel op eigen risico is en dat onze diensten worden verstrekt “As Is” en “As Available”. De Poetsmolen maakt geen expliciete of impliciete garanties, aantekeningen of weergaven die te maken hebben met de werking, informatie, inhoud, materialen of producten van de website. Deze bevatten, maar zijn niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en waarborgen dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of vrij van fouten zijn of dat gebreken in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid
De klant begrijpt en accepteert dat De Poetsmolen in geen geval kan worden aansprakelijk gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van enige inhoud of informatie op te slaan.

De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of De Poetsmolen op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade in rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan. Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van De Poetsmolen jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de klant aan De Poetsmolen betaalde factuurbedrag van de overeenkomst.

 

Artikel 7. Verantwoordelijkheid van de klant
De klant draagt alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde goederen en/of diensten bij De Poetsmolen. De klant zal De Poetsmolen behoeden tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures die daaruit voortvloeien.

 

Artikel 8. Wijzigen algemene voorwaarden
De Poetsmolen behoudt het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen wens en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze voorwaarden zijn van kracht op de datum van publicatie en na het verifiëren van de akkoordverklaring getekend door de eigenaar.

 

Artikel 9. Volledige overeenkomst
De bepalingen in deze algemene voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van De Poetsmolen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs. De klant wordt mogelijk aan aanvullende bepalingen en voorwaarden onderworpen wanneer u gebruikt maakt van één of meerdere diensten aangeboden door De Poetsmolen.

De Poetsmolen mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

De Poetsmolen mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal de klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.

Mocht enige, naar het redelijk oordeel van De Poetsmolen wezenlijke, bepaling in deze voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafwendbaar zijn, dan heeft De Poetsmolen het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of enige andere uiting van De Poetsmolen en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden.

 

Artikel 10. Verzamelen en verwerken van gegevens
Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die u -op eender welke wijze- aan De Poetsmolen verstrekt, worden verwerkt door De Poetsmolen met hoofdzetel te Gasthuisstraat 100, 1760 Roosdaal. De Poetsmolen eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Indien u uw telefoon- of GSM-nummer aan De Poetsmolen meedeelt:

 • kunt u van De Poetsmolen telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen;
 • kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee De Poetsmolen contractueel verbonden is.

Indien u uw e-mailadres aan De Poetsmolen meedeelt kunt u van De Poetsmolen e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

De Poetsmolen zal u, naast het versturen van facturen, herinneringen of aangetekende zendingen, nooit per post contacteren.

 

Artikel 11. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden
De Poetsmolen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden noch worden deze doorgegeven tenzij:

 • dit nodig is voor haar dienstverlening (zoals bv. de registratie bij een serviceprovider);
 • dit wettelijk verplicht is;
 • zij toestemming heeft van de klant.

De Poetsmolen maakt soms links naar sites van derden (sociale media, toeleveranciers, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden en privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De Poetsmolen biedt nooit advertenties aan op een van haar openbare of private services.

 

Artikel 12. Doeleinden

De Poetsmolen verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruikt De Poetsmolen persoonsgegevens:

 • wanneer De Poetsmolen hiervoor toestemming heeft gekregen;
 • gebruik en beheer van diensten van De Poetsmolen in het algemeen met inbegrip van klantenadministratie;
 • klantenonderzoek met het oog op deelname aan een prijsvraag of een enquête;
 • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan De Poetsmolen is onderworpen;
 • wanneer De Poetsmolen daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de klant.

De Poetsmolen verwerkt dus -mits toestemming van de klant- persoonsgegevens voor volgende concrete doeleinden:

 • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen;
 • om de beste service te kunnen bieden aan de klant;
 • om de aanvraag voor producten en diensten in behandeling te nemen.

 

Artikel 13. Databeveiliging
De Poetsmolen bewaart enkel persoonlijke gegevens van haar klanten die tevens worden beveiligd door haar eigen beveiligingsinfrastructuur. De Poetsmolen streeft ernaar om alle gegevens die het bezit (data, persoonsgegevens, etc.) op een zo veilig mogelijke manier te bewaren, zowel in haar fysieke kantoren als op haar netwerk.

De Poetsmolen gebruikt naast haar menselijke beveiligingskennis allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie. Buiten de beveiliging die De Poetsmolen zelf toepast, doet zij beroep op NBCS.

In geval van een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Artikel 14. Bewaartermijnen van data en persoonsgegevens
De Poetsmolen mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze verzameld werden. In realiteit bewaart De Poetsmolen data en persoonsgegevens van haar klanten zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke boekhoudkundige en fiscale plichten, maar ook uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen. Gearchiveerde gegevens (gegevens van beëindigde overeenkomsten) worden na een termijn van maximaal 10 jaar verwijderd.

Indien u uw gegevens wenst aan te passen of uzelf uit de systemen van De Poetsmolen wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Artikel 15. Gebruik van cookies en Google Analytics
Naast alle gegevens die de klant vrijwillig aan De Poetsmolen meedeelt, worden er door De Poetsmolen zelf ook gegevens verzamelt bij het bezoeken van haar website(s). Dit gebeurt onder de vorm van cookies.

Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die deze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies behoort normaal gezien tot de mogelijkheden van uw browser maar kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Door cookies te accepteren verleent u het recht aan De Poetsmolen om enkele gegevens te verwerken om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers van haar websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen (dit gebeurt aan de hand van Google Analytics).

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website(s) te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy

 

Artikel 16. Vertrouwelijkheid
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. De Poetsmolen verwerkt alle gegevens die zij in haar bezit heeft met de meeste confidentialiteit.

 

Artikel 17. Rechten van de klant en bezoeker van de website(s)
U hebt het recht om op ieder ogenblik van De Poetsmolen te vernemen of zij al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt, en als zij ze verwerkt om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • voor welke doeleinden uw gegevens verwerkt worden;
 • welke categorieën van persoonsgegevens De Poetsmolen verwerkt;
 • met welke categorieën van derden De Poetsmolen uw persoonsgegevens deelt;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • welke rechten u heeft.

U heeft als klant of bezoeker het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen waar de wet dit toelaat.

 

Artikel 18. Toepassing van privacybeleid
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. De Poetsmolen streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer De Poetsmolen uw persoonsgegevens verwerkt.

Door het gebruik van *.depoetsmolen.be stemt u impliciet in met onze privacy policy en ons cookie-gebruik. Cookies kunt u uitschakelen in uw browser en indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en bijhorend privacybeleid is uw enige mogelijkheid de website(s) van De Poetsmolen niet te bezoeken en geen gebruik te maken van haar producten en/of diensten.

 

Artikel 19. Algemene informatie en contactgegevens
Dit privacybeleid is opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd op 25 mei 2018. Deze zijn steeds terug te vinden op de website van De Poetsmolen via https://www.depoetsmolen.be/privacybeleid.

VZW Dienstencentrum Roosdaal
BE0455.222.384
0485 / 82 21 65
[email protected]
www.depoetsmolen.be

Gasthuisstraat 100
1760 Roosdaal
Vlaams-Brabant
België

Belfius Bank 068-2365823-20
IBAN BE28 0682 3658 2320
BIC GKCC BE BB