De bezoeker van deze website verklaart zich akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Tenzij anders vermeld, mag alle informatie van deze website vrij geraadpleegd worden. De informatie opgenomen op de website van De Poetsmolen wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De Poetsmolen kan dus in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig (on)rechtstreeks gebruik van de website of via de website verkregen informatie.

U accepteert en bent het er mee eens dat De Poetsmolen het recht heeft haar services te wijzigen, te verbeteren of te staken zonder toestemming en kennisgeving aan u, zelfs als u (tijdelijk) geen toegang meer zult hebben tot alle informatie daarin in weergegeven. Bovendien erkent u dat De Poetsmolen het recht heeft diensten aan u te verlenen via haar eventuele dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

Wanneer u inhoud op de website van De Poetsmolen publiceert wordt deze inhoud tegelijkertijd onherroepelijk, wereldwijd en onder royaltyvrije licentie gepubliceerd. U bevestigt en garandeert dat deze vereiste autoriteit aan u toegekend is. De Poetsmolen is niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten op de website of één van de services die u worden aangeboden. De website van De Poetsmolen kan hyperlinks naar inhoud, reclame of websites van derden bevatten. U erkent en accepteert dat De Poetsmolen hier niet verantwoordelijk voor is en over deze inhoud geen uitspraken doet. Dit houdt in dat er geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring is vanwege De Poetsmolen met of van deze informatiebronnen of van hun inhoud.

De voorwaarden van deze overeenkomst zullen eeuwig toegepast blijven totdat deze expliciet worden beëindigd door beide partijen, zonder kennisgeving en op elk moment. Voorwaarden kunnen niet worden beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de gegevens van deze site gedeeltelijk of geheel, op zich of in herkenbare vorm, te reproduceren of te publiceren. Alle gegevens op deze website, tenzij anders vermeld, behoren enkel en alleen toe aan De Poetsmolen.

U begrijpt en accepteert dat bovenstaande voorwaarden de gehele algemene overeenkomst tussen u en De Poetsmolen vormen. Er worden u aanvullende bepalingen en voorwaarden onderworpen wanneer u gebruikt maakt van één of meerdere services aangeboden door De Poetsmolen.

De Poetsmolen is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, óf door virussen of soortgelijke verstorende elementen. Verder is De Poetsmolen niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

De Poetsmolen behoudt het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen wens en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze voorwaarden zijn van kracht op de datum van publicatie (1 januari 2017) en na het verifiëren van de akkoordverklaring getekend door de websitebeheerder.

Deze disclaimer is van toepassing op het internetdomein van De Poetsmolen: depoetsmolen.be. Deze is dus ook van toepassing op elke domein-prefix (*.depoetsmolen.be).

Bij problemen gelieve contact op te nemen met de netwerkbeheerder op +32 (0)4 94 48 26 79.